جنبش سبز روسری

جنبش سبز روسری

فتنه سبز

جنبش سبز روسری / رژ بزنی، دل می بری!!!”

 
من که سیبیل نداشتم ، ابروهامم برداشتم
مانتو من چاک داره ، ناخن من لاک داره
ما زنیم ، ما زنیم ، ماتیک به لب می زنیم
برادر ماتویی ، قهرمان من تویی
خطی که در چشم ماست ، ساخت دست آمریکاست
ماتیک زن واقعی ، تاچر بود و هیلاری
چشمان من ناز داره ، با اوباما راز داره
مردی که حجاب داره ، روسری رو دوست داره

فائزه هاشمی، چادرتو قرض میدی؟!”

سبیلامو برداشتم / بجاش نگین گذاشتم
کروبی لپ لپ خریده / النگو از توش پریده
نه ریش دارم نه ریشه / بی کروبی نمیشه

یه لنگه، دو لنگه، النگوهام قشنگه

موسوی، کروبی، دامنتون چه تنگه!”

موسوی چادر بپوش، تا حامی تو باشیم!
 نه غزه نه لبنان! حجاب برای مردان

اپیلاسیون، اپوزیسیون، پیوندتان مبارک!

شیخ شجاع ایران / بیا قاطی شیران
فائزه هاشمی، چادرتو قرض میدی؟!”

سبیلامو برداشتم / بجاش نگین گذاشتم
کروبی لپ لپ خریده / النگو از توش پریده
نه ریش دارم نه ریشه / بی کروبی نمیشه
 “یه لنگه، دو لنگه، النگوهام قشنگه

 موسوی، کروبی، دامنتون چه تنگه!”
لاک منو دزدیدن … دارن باهاش پز میدن!
نه شلوار … نه مانتو … فقط دامن و پالتو
یه هفته … دوهفته … رژ از لبم نرفته
مردی که موش بلنده … رودگولید هلنده
نترسین … نترسین … ماهمگی زن هستیم       

 “کروبی، موسوی، دامنتون کجا رفت؟”

  

/ 0 نظر / 3 بازدید