شروع عملیات مهندسی توسط فرقه رجویه

مریم قجر که در غیاب رجوی خائن نقش رهبری این فرقه را بازی می کند طی دستور العملی از پاریس خواستار شروع عملیات مهندسی بر علیه معترضین کمپ اشرف شده است.

 

تاریخ گروهک نفاق آنچنان با خیانت عجین شده که ناظرین بی طرف تحولات سیاسی چند دهه اخیر ایران نیز به این امر اعتراف نموده اند.
به گزارش « جوان آنلاین» به دنبال گسترش اعتراضات خانواده های اسیر در کمپ اشرف و همچنین فریب خوردگان این گروهک در کمپ و ایجاد موج فزاینده عدم مشروعیت در مجامع بین المللی ، مریم قجر که در غیاب رجوی خائن نقش رهبری این فرقه را بازی می کند طی دستور العملی از پاریس خواستار شروع عملیات مهندسی بر علیه معترضین کمپ اشرف شده است.
منابع آگاه به تاریخچه پر از خیانت این گروهک در تشریح این پیام می گویند که سازمان نفاق از دهه 50به بعد طی عملیاتی با عنوان مهندسی در سازمان به کسانی که در داخل سازمان به آنها مشکوک شده یا معترض بودند هجوم خاموش آورده و به ربایش، ترو و حذف فیزیکی آنها اقدام نمودند.
حال با توجه به مطالب فوق باید منتظر تسویه حساب های مهندسی شده در میان فریب خوردگان اشرف باشیم

/ 0 نظر / 10 بازدید